top of page

O NAŠÍ ŠKOLE

obrázek budovy školy s novou fasádou

Pod Železnými horami stojí už 120 let v srdci městysu Bílé Podolí okenatá budova ve žlutavém kabátě. Každé ráno vítá s otevřenou náručí malé človíčky. Svými zdmi chrání rozlehlou travnatou plochu s hřištěm a venkovním odpočinkovým respiriem před pohledy zvědavců. Školní zahradu prozrazuje pouze dětské výskání. 

Naši malotřídní základní školu pravidelně navštěvuje 24 až 30 žáků. Od školního roku 2022/2023 máme i žáky na individuálním vzdělávání, takže celkový počet žáků je 40, tedy plná kapacita. Od školního roku 2023/2024 máme navýšenou kapacitu na 60 žáků. Podle ročníků jsou rozděleni do dvou tříd. Složení jednotlivých tříd se každoročně upravuje v závislosti na potřebách po množství žáků s SPCHU. Nižší počet školáků v hodinách umožňuje pedagogům přistupovat ke každému z nich individuálně. 

Díky tomu dochází k brzkému odhalení nadání či specifických poruch učení nebo chování a včasnému nastavení vhodných podmínek. Výchovně vzdělávací proces se uskutečňuje dle školního vzdělávacího programu Naše škola. Vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. V základním vzdělávání proto usilujeme o naplňování těchto cílů:

  • umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení;

  • podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů;

  • vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci;

  • rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých;

  • připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti;

Naše škola

Školní vzdělávací program

aktualizace k 1. 9. 2022

logo školy bez pozadí.bmp
  • vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě;

  • učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný; vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi;

  • pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci;

  • Individuálně pracovat s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadanými.

Náš školní vzdělávací program pro základní vzdělávání využívá prvky programu Začít spolu. Metody práce v tomto programu umožňují svým pojetím vytvořit podmínky pro vzdělávání dětí s různou mírou nadání, různými preferencemi způsobu učení a různými potřebami podpory a pomoci. Individuální přístup napomáhá k úspěšnému naplňování myšlenky integrace dětí s postižením nebo dětem  výjimečně nadaným do kolektivu běžné třídy základní školy nebo mateřské školy. Program respektuje ve všech oblastech věkové zvláštnosti dětí, jejich individuální vzdělávací potřeby a pedagogicko-psychologické zásady vzdělávání.

Žáci kromě dvou tříd s interaktivními tabulemi využívají také učebnu tělesné výchovy a podkrovní místnost k volnočasovým aktivitám, vybudovanou v roce 2014. V přízemí budovy se nachází také školní družina, která kapacitně pojme všechny žáky a v současné době se do aktivit školní družiny zapojuje skutečně většina školáků. Svůj volný čas mohou trávit také prostřednictvím zájmových útvarů, které zastřešuje Dům dětí a mládeže. Díky zapojení školy do projektu EU mohou žáci navštěvovat také další kroužky dle aktuální nabídky.

žáci v masopustních maskách

Školní rok si zpříjemňujeme různými akcemi - tvoříme v rámci projektových dnů, navštěvujeme kino či divadlo v nedaleké Čáslavi nebo Kutné Hoře, každý rok jezdíme na plavecký výcvik, výlet, nocujeme ve škole, užíváme si na škole v přírodě nebo zahradě, pečeme vánoční cukroví, účastníme se sportovních nebo výtvarných soutěží, ... Společně s rodiči nebo dětmi z mateřské školy podnikáme Několikrát do roka se k nám přidávají také rodiče (například Drakiáda, Vánoční dílny) nebo děti z místní mateřské školy - žáci pro mladší kamarády připravují Dětský den, pospolu vítáme jaro nebo zpíváme koledy v kostele sv. Václava. Mezi pravidelnými školními událostmi si našly své pevné místo také návštěvy předškoláků. Dvakrát za měsíc si chodí hrát, povídat a plnit úkoly - zkrátka připravovat se na roli školáka a postupně si zvykat na nové prostředí.

Malotřídní školy

Děti sedí v historických školních lavicích.

"Malotřídní škola je taková škola, ve které jsou alespoň v jedné třídě vyučováni společně žáci ze dvou či více ročníků." Více informací o malotřídních školách se dozvíte po kliknutí na obrázek.

Naše historie

Stará pohlednice zobrazující obec Bílé Podolí včetně školy a kostela.

Před vznikem naší školy, jejíž paměť sahá až do roku 1896, se vyučovalo v tehdejší radnici. Krátké ohlédnutí na počátek sto dvacetileté historie naší školy najdete po kliknutí na obrázek.

bottom of page