O NAŠÍ ŠKOLE

škola 2_Fotor.jpg

Pod Železnými horami stojí už 120 let v srdci městysu Bílé Podolí okenatá budova ve žlutavém kabátě. Každé ráno vítá s otevřenou náručí malé človíčky. Svými zdmi chrání rozlehlou travnatou plochu s hřištěm a venkovním odpočinkovým respiriem před pohledy zvědavců. Školní zahradu prozrazuje pouze dětské výskání. 

Naši malotřídní základní školu pravidelně navštěvuje 24 až 30 žáků. Podle ročníků jsou rozděleni do dvou tříd. Složení jednotlivých tříd se každoročně upravuje v závislosti na potřebách po množství žáků s SPCHU. Nižší počet školáků v hodinách umožňuje pedagogům přistupovat ke každému z nich individuálně. Díky tomu dochází k brzkému odhalení nadání či specifických poruch učení nebo chování a včasnému nastavení vhodných podmínek.

Výchovně vzdělávací proces se uskutečňuje dle školního vzdělávacího programu Naše škola. Vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. V základním vzdělávání proto usilujeme o naplňování těchto cílů:

  • umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení;

  • podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů;

  • vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci;

  • rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých;

  • připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti;

Naše škola

Školní vzdělávací program

aktualizace k 1. 9. 2022

logo školy bez pozadí.bmp
  • vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě;

  • učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný; vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi;

  • pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci;

  • Individuálně pracovat s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadanými.

Náš školní vzdělávací program pro základní vzdělávání využívá prvky programu Začít spolu. Metody práce v tomto programu umožňují svým pojetím vytvořit podmínky pro vzdělávání dětí s různou mírou nadání, různými preferencemi způsobu učení a různými potřebami podpory a pomoci. Individuální přístup napomáhá k úspěšnému naplňování myšlenky integrace dětí s postižením nebo dětem  výjimečně nadaným do kolektivu běžné třídy základní školy nebo mateřské školy. Program respektuje ve všech oblastech věkové zvláštnosti dětí, jejich individuální vzdělávací potřeby a pedagogicko-psychologické zásady vzdělávání.

Žáci kromě dvou tříd s interaktivními tabulemi využívají také učebnu tělesné výchovy a podkrovní místnost k volnočasovým aktivitám, vybudovanou v roce 2016. V přízemí budovy se nachází také školní družina, která kapacitně pojme všechny žáky a v současné době se do aktivit školní družiny zapojuje skutečně většina školáků. Svůj volný čas mohou trávit také prostřednictvím zájmových útvarů, které zastřešuje Dům dětí a mládeže. Díky zapojení školy do projektu EU mohou žáci navštěvovat také další kroužky dle aktuální nabídky.

DSC_0357 - kopie.jpeg

Školní rok si zpříjemňujeme různými akcemi - tvoříme v rámci projektových dnů, navštěvujeme kino či divadlo v nedaleké Čáslavi nebo Kutné Hoře, každý rok jezdíme na plavecký výcvik, výlet, nocujeme ve škole, užíváme si na škole v přírodě nebo zahradě, pečeme vánoční cukroví, účastníme se sportovních nebo výtvarných soutěží, ... Společně s rodiči nebo dětmi z mateřské školy podnikáme Několikrát do roka se k nám přidávají také rodiče (například Drakiáda, Vánoční dílny) nebo děti z místní mateřské školy - žáci pro mladší kamarády připravují Dětský den, pospolu vítáme jaro nebo zpíváme koledy v kostele sv. Václava. Mezi pravidelnými školními událostmi si našly své pevné místo také návštěvy předškoláků. Dvakrát za měsíc si chodí hrát, povídat a plnit úkoly - zkrátka připravovat se na roli školáka a postupně si zvykat na nové prostředí.

Malotřídní školy
DSC_0127.jpg

"Malotřídní škola je taková škola, ve které jsou alespoň v jedné třídě vyučováni společně žáci ze dvou či více ročníků." Více informací o malotřídních školách se dozvíte po kliknutí na obrázek.

Naše historie
star%C3%A1%20%C5%A1kola%202_edited.jpg

Před vznikem naší školy, jejíž paměť sahá až do roku 1896, se vyučovalo v tehdejší radnici. Krátké ohlédnutí na počátek sto dvacetileté historie naší školy najdete po kliknutí na obrázek.